SLITE PÅ DEN TIDEN är en hembygdsbok där gamla bilder får berätta om en svunnen tid - om hur en ort ändrat karaktär och utseende, om förändringar i levnadssätt och sociala förhållanden. Gamla slitebor har berättat kring dessa bilder vilket sedan sammanfattats till korta presenterande texter om SLITE PÅ DEN TIDEN genom Othem-Boge hembygdsförening. Boken är inte enbart en hembygdsbok utan även en fotohistorisk bok där främst amatörbilden utnyttjats att dokumentera en förgången tid. Den sträcker sig över en tidsrymd av ca 60 år från de första bilderna som togs redan under 1860-talet. 

 

BARRY PRESS FÖRLAG, VISBY 1978
ISBN 91-7400-085-3
Länstryckeriet, Nyköping 1978
SLITE I BRYTNINGSTID är den tredje delen i en serie, som i ord och bild utförligt skildrar en gotländsk bygds historia och utveckling. Bygden är Othems och Boge socknar på nordöstra Gotland, där Slite av naturliga skäl allmer blivit centralort. SLITE I BRYTNINGSTID omfattar (jämte bakåt- och framåtblickar) förra halvdelen av vårt århundrade. Tvenne världskrig berörde i hög grad den östligaste Östersjöhamnen (t.ex. den delikata s.k. Themisaffären, den baltiska flyktingströmmen). Brytningspunkten mellan "förr" och "sedan" kan fixeras till 1917, då plötsligt industrialismen bryter in med kalkbrytning och cementfabrikation i allt större skala. 
Även om Slite-bygdens utveckling har sin speciella, gotländska egenart, är den utförliga och väl dokumenterade skildringen av uppkomsten och utvecklingen av olika folkrörelser (frikyrko-, nykterhets-, arbetar-, fackförenings-, idrotts-, skarpskytte- etc.) av stort värde och jämförelseintresse för socialinriktad hembygdsforskning i hela vårt land. -Ty inte bara Slite-bygden har under mannaminne genomgått en - ofta mindre dramatisk - brytningstid, som aktualiserat intresset att berika vår nutillvaro med bryggor till det förgångna! 

 

PRESS GRAFICA/PRESS FÖRLAG, Karlstad 1987
ISBN 91-7400-194-9